Menadżer Produktu - zarządzanie procesem sprzedaży

Warsztat skierowany do Inżynierów Produktu odpowiadających za sprzedaż i rozwój określonej Linii Biznesowej ( LB ).

Czas 8 godzin

Zagadnienia:

1. Wspólne określenie Obecnych zadań związanych z rozwojem LB

– identyfikacja KPI
– Raporty z realizacji na dzień przeprowadzenia warsztatu
– raport aktywności – omówienie analiza

2. Wybrane modele zarządzania LB – omówienie dwóch różniących się od siebie modeli zarządzania. Cechą wspólną jest fakt, że Menadżerowie w tych modelach nie zarządzają zespołami sprzedaży, ale ich firmy posiadają mocno rozbudowane kanały dystrybucji.
Ich zadaniem jest promocja i realizacja sprzedaży w podlegającej im Lini Biznesowej. Omawiamy mocne strony rozwiązań, definiujemy założenia funkcjonowania takiego modelu, przyglądamy się występującym ograniczeniom.

– analiza mocnych stron modelu zarządzania
– słabe strony modelu zarządzania
– wnioski

3. Analiza SWOT

( analiza SWOT pozwoli ocenić stan obecny, pokarze mocne strony szanse i zagrożenia, które wynikają ze zmienności rynku i zmiany dotyczącej przeobrażeń wewnątrz firmy. Umiejętne wiązanie faktów pozwoli na sprawniejsze zarządzanie procesem. Pokarze nowe obszary, które dotychczas nie zostały w pełni wykorzystywane, jako narzędzia promocji i marketingu na rzecz zarządzanego produktu np. wykorzystanie współpracy z marketingiem.
Przejście z “ciężkich wielogodzinnych szkoleń” na lżejsze mini warsztaty z wykorzystaniem e-learningu, krótkich filmików, aplikacji multimedialnych, gier itp.

Ta część warsztatu to element burzy mózgów, który w “Szansach” ma odsłonić opcje których dzisiaj Menadżer Produktu nie wykorzystuje, a które są w zasięgu rozwojowym firmy.)

– analiza SWOT obecnej sytuacji realizowanego projektu
– powiązanie istniejących kanałów dystrybucji w firmie
– nowe technologie

4. Wypracowanie modelu zarządzania LB w odniesieniu do analizy SWOT i zasobów, którymi dysponują Menadżerowie Produktu
– praca warsztatowa w podgrupach i prezentacja wypracowanych wariantów z dyskusją wykorzystująca wcześniejsze pomysły i analizy.

 

5. Expose Szefa ( IP ) – Początek drogi do wprowadzanych zmian

– omówienie expose, film, przygotowanie własnego expose, ćwiczenia z expose dla IP
– ćwiczenia z przekazywania informacji zwrotnej w odniesieniu do prezentowanych scenek

Zarządzanie zespołem - droga do rozwoju

Cel: Optymalizacja pracy zespołu – Team Lider w relacjach z zespołem.

Warsztat oparty na grze Raven 13. Gra zespołowa, pozwalająca z wspólnej pracy zespołu uzyskać synergię działania w celu realizowania wyznaczonych projektów.

Minimalna ilość uczestników 5 z Liderem. W warsztacie może uczestniczyć nawet 6 zespołów. Optymalna liczba uczestników 30 osób.

Warsztat jednodniowy ( 8 godzin )

1. Gra Raven 13 Odsłona I

Wspólna zespołowa realizacja projektu ratowania górników z zatopionej kopalni złota.

– wprowadzenie do gry 10 minut
– gra 60 minut
– analiza wyników i wnioski 20 minut

2. Planowanie w sytemie GROW – wprowadzenie zasad, ćwiczenia w odniesieniu do zdania “ratowania górników”
Planowanie systemem GROW najpierw pozwala określić cel wspólnego działania, definiuje rzeczywistość, przewiduje opcje, wyznacza cele pośrednie prowadzące do realizacji celu głównego.

3. Raven 13 – Odsłona II

– wprowadzenie do gry 5 minut
– gara 60 minut
– analiza wydarzeń, wnioski

4. Wprowadzenie analizy SWOT, pod kątem realizowanego zadania “ratowania górników”

– zdefiniowanie mocnych stron zespołu
– zdefiniowanie słabych stron zespołu
– szanse
– zagrożenia

Właściwe połączenie zdefiniowanych pojęć, powtórne wyznaczenie celu
syemtem GROW.

5. Raven 13 trzecia odsłona

– wprowadzenie 5 minut
– gra 60 minut
– analiza wydarzeń wnioski

6. Podsumowanie warsztatu w odniesieniu do rzeczywistych zadań zespołu.

Warsztat dla kadry menadżerskiej

Warsztat dla kadry menadżerskiej obejmuje ćwiczenia kompetencji takich jak:

Podejmowanie decyzji, komunikacja w pracy zespołowej, planowanie.

Optymalna grupa 18 osób. Czas trwania 6-8 godzin.

 

  1. Ujednolicenie definicji zarządzania, jakie kompetencje są niezbędne w zarzadzaniu ( kompetencja – połączenie trzech atrybutów: wiedzy, umiejętności i postawy. Jest to łatwość do wykonania powierzonego zadania ( … ) )
  2. Ćwiczenie na podejmowanie decyzjizarzadzanie otwarte, zarządzanie dyrektywne. Zespół zostaje podzielony na 5 osobowe grupy, każdy uczestnik szkolenia wcieli się podczas zadania w trzy role: szefa, budowniczego, trenera. Zespoły rywalizują z sobą budując wieże z klocków. Podczas zadania realizują fazy: Zapoznania zespołu z zadaniem, burzy mózgów, budowy – zarządzania, oceny. Ćwiczenie jest wstępem rozgrzewką do fazy właściwej warsztatu. Pokazuje w „pigułce” pracę menadżera, definiuje zjawiska występujące podczas zadań, takie jak: stres, odpowiedzialność, poddanie się ocenie, walka o wynik, presję czasu, działanie konkurencji, itp.
  3. Planowanie, praca na celach – praca w zespole, komunikacja. Do symulacji posłuży gra Raven13. Uczestnicy wcielają się w rolę ratowników, których zadaniem jest wejście do kopalni Raven13, która w ciągu godziny ulegnie całkowitemu zawaleniu. Celem zespołu jest uratowanie jak największej liczby górników. W Raven13 gramy dwa razy. Pierwsze wejście ma na celu zapoznanie uczestników z realiami i zasadami gry. Wynik w pierwszej rozgrywce nie ma większego znaczenia, jest natomiast punktem odniesienia co do początkowych umiejętności grupy. Przed drugim wejściem następuje najważniejsza część warsztatu – planowanie. W oparciu o system planowania przyjęty w danej firmie ( trening ) lub o system modelu GROW.  Oparty na czterech krokach podążania do celu.

     1.Cel

     2.Rzeczywistość

     3.Opcje

     4.Działanie

Zespoły ( prowadzący ) określają cele na drugą rozgrywkę, precyzują jaką ilość górników chcą uratować  w kolejnej grze. ( 100 optymalna ilość ) . Po przygotowaniu planu działania, ponownie wchodzą do symulacji. Jeżeli zespołów jest więcej niż jeden np. 3 zespoły po 6 ratowników, działa element rywalizacji. Ostatnim krokiem ćwiczenia jest wspólne omówienie wyników, analiza dobrych rozwiązań, błędów, analogii z prawdziwym zarządzaniem w firmie.

  1. Komunikacja w zespole – problemy w komunikacji. Gra Raven13 pokaże uczestnikom jak ważne jest uwspólnianie pojęć, zrozumienie obowiązujących w firmie definicji by rozumieć je jednoznacznie i tak samo. Zaburzenia w komunikacji wynikają również z różnego systemu wartości członków zespołu. Opowiadanie o „Rzece i krokodylach” pozwala zrozumieć mechanizm różnej oceny tej samej sytuacji przez większe grono słuchających. Pozwala przećwiczyć, wypracować wspólny punkt widzenia oparty nie na kompromisie a na synergii wynikającej z dobrej nastawionej na słuchanie komunikacji zespołu.

Proponowany warsztat to praktyczny trening umiejętności osób, które na co dzień pełnią rolę menadżerów w swoich zespołach. Środowisko gier wprowadza do ćwiczenia elementy rywalizacji, presję czasu, odpowiedzialność za grupę, za wynik, zmusza do podejmowania decyzji i brania za nie odpowiedzialności, buduje grupę jako zespół, który wspólnie rozwiązuje zadanie, doskonali komunikację. Gra Raven13 bezwzględnie wykorzystuje błędy, bark zdecydowania, złą organizację. Uratowanie np. 70 górników jest wynikiem bardzo dobrym, lecz trudnym do osiągnięcia. W prowadzonych przez ze mnie warsztatach najlepszy wynik to 92. Ten wynik na pewno można poprawić, choć margines błędu w planowaniu i konsekwentnej realizacji na pewno jest minimalny.

 

Cena warsztatu 3540 zł brutto

Cena licencji na Raven13  50 zł x ilość uczestników brutto.